Oт 15.07.2010 г. ,,Ритон П” АД притежава СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

EU flag Logo BG flag

Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013
Операция BG161PO003-2.1.03 “Покриване на международно признати стандарти”
Проект “Разработване, внедряване и сертифициране на Система за управление на качеството, съгласно изискванията на международния стандарт БДС ENISO 9001:2008” № 2МС-02-26/04.08.2009 г.

Oт 15.07.2010г. ,,Ритон П”АД притежава СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008.

Проектът за сертифициране е реализиран по Оперативна програма ,,Развитие на конкурентноспособността на българската икономика” 2007-2013, операция ,,Покриване на международнопризнати стандарти”.
Финансирането на проекта е осъществено от Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от Министерството на икономиката и енергетиката..

Сертификацията е извършена в съответствие с процедурите на ТÜV NORD CERT.
Прилагането на Системата за управление на качеството ISO 9001:2008 е гаранция за висока удовлетвореност на търговските партньори на дружеството.